LEERLINGEN: ZENDING 1 FEBRUARI!

Op maandag 1 februari 2010 versturen alle kleuter-, lagere en basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, met uitzondering van de scholen voor type 5, via (web)Edison een bestand met leerlingengegevens naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Het is belangrijk dat je school uiterlijk op woensdag 10 februari 2010 een zending doet. Deze gegevens zijn onder andere belangrijk voor de controle op de leerplicht en voor het bepalen van de werkingsmiddelen en de omkadering van de scholen.Scholen voor type 5 hoeven deze gegevens niet te zenden. Zij bezorgen uiterlijk op woensdag 10 februari 2010 een lijst aan het schoolbeheerteam buitengewoon onderwijs. Deze lijst vermeldt de identificatiegegevens van de leerlingen die niet in een andere school zijn ingeschreven. 

Vragen? Bel naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Je vindt de contactgegevens in de omzendbrief.