spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow FAQ arrow Personeel
Personeel FAQ


Affectatie of mutatie voor gedeelte opdracht: hoe melden?

Van toepassing voor: iedereen. 

Een volledige (voor 100%) affectatie/mutatie wordt gemeld via RL-4 in de oorspronkelijke instelling.

Gedeeltelijke affectatie/mutatie:

1) de instelling die "wegstuurt":
RL – 1: melding opdrachten + RL - 3 met vermelding deeltijdse affectatie/mutatie naar instelling (school waarnaar het personeelslid wordt geaffecteerd/muteert) 

2) de instelling die "ontvangt":
RL – 1: melding opdrachten + RL - 3 met vermelding deeltijdse affectatie/mutatie vanuit instelling (school van waaruit het personeelslid wordt geaffecteerd/muteert)
In dit geval toch uitzonderlijk gebruik maken van het opmerkingenveld RL-3 om de medewerker in het werkstation duidelijkheid te geven.
Instellingen dienen maximaal tegelijk de zendingen door te sturen.

80,00% van 5 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Affectatie: beëindigen van affectatie (RL 4)

Van toepassing voor: iedereen.

Bij het einde van een affectatie moet je via Edison een RL 4 -melding verzenden. Dat staat uitgelegd in de handleiding.

Door het beëindigen van de affectatie wordt in PLATO momenteel nog niet automatisch de einddatum van de eventueel lopende opdrachten aangepast.
Dat moet u als gebruiker nog zelf doen.

Dus:

U dient niet langer eerst een dienstverband te beëindigen, alvorens de RL 4 aan te maken en dan de opdracht te stoppen. U kunt perfect eerst de opdracht stoppen om dan via dienstverband een reject.gifdatum van stopzetting (geldigheidsdatum RL 4) te noteren en dan de RL 4 aan te maken.

Let op het is wel zo dat de datum van de RL 4 dan einddatum stopzetting opdrachtenpakket + 1 is. Bv. Einddatum opdracht 31/12 dan is de datum van de RL 4 01/01.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Ambt: bevorderingsambt – wervingsambt

Van toepassing voor: iedereen. 

In het basisonderwijs & CLB kennen we momenteel slechts één bevorderingsambt: het ambt van directeur. Alle andere ambten zijn wervingsambten.

Binnen de pedagogische begeleidingsdienst kennen we momenteel slechts één bevorderingsambt: het ambt van pedagogisch adviseur CLB. Alle andere ambten zijn wervingsambten.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


AVP - Persoonlijke aangelegenheden 50+ (opdrachtgebonden)

Van toepassing voor: iedereen. 

Moet de einddatum hier ‘einde schooljaar’ zijn of ‘oneindig’? Voor een dienstonderbreking altijd een einddatum meegegeven. Voor de aangehaalde dienstonderbrekingen is de afspraak dat we als einddatum 31/08 hanteren. Gevolg is dan dat ze inderdaad in begin van elk schooljaar opnieuw gemeld moeten worden, evenals de vervanger.

De enige uitzondering is GLBO 50+ die ingestuurd mag worden met als einddatum pensioendatum, indien deze gekend is; anders als einddatum de laatste dag van de maand waarin het personeelslid 65 jaar wordt = datum waarop de GLBO 50+ sowieso moet stoppen en betrokkene met pensioen moet.

(gepubliceerd januari 2009)

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


BaO-formulieren

Van toepassing voor: basisonderwijs.

Voor meer informatie klik hier

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Beroepsinkomen: wat is van toepassing?

Van toepassing voor: iedereen. 

Categorie 1: Ja

De partner heeft beroepsinkomsten die hoger zijn dan de toegelaten inkomsten bij categorie 3 en 4 hieronder

Categorie 2: Neen

De partner heeft geen beroepsinkomsten.

Categorie 3: Beperkt

De partner heeft beperkte beroepsinkomsten, andere of niet uitsluitend bestaande uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten die niet meer bedragen dan het vastgelegde bedrag van € 195,00 netto/maand.

Categorie 4: Rente, rustpensioen

De partner heeft beperkte beroepsinkomsten, uitsluitend bestaande uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten die niet meer bedragen dan het vastgelegde bedrag van € 390,00 netto/maand.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Bevallingsverlof: berekenen begin- en einddatum

Van toepassing voor: iedereen. 

Volgende principes worden gehanteerd:

Berekening pre- en postprenataal bevallingsverlof (getal tussen haakjes bij meerling)

Het bevallingsverlof
mag ten vroegste ingaan op de vermoedelijke bevallingsdatum - 42 (56) dagen (= 6 resp. 8 weken). Er mag geen effectieve arbeid verricht worden in de 7 dagen die de vermoedelijke bevallingsdatum voorafgaan. 
Het bevallingsverlof begint ten laatste op de bevallingsdatum zelf.  Dit is het geval bij een vroeger dan voorziene bevalling of indien in de week vóór de bevalling zich geen arbeidsdagen bevinden.
 

Laatste dag verplicht postnataal verlof = bevallingsdatum + 62 (= 9 weken - 1 dag van de bevalling zelf).
 

Eventuele verlenging postnataal verlof = aantal dagen dat gewerkt (*) werd vanaf de 42ste (56ste) dag en tot de 7de dag vóór de werkelijke bevallingsdatum.  Bij geboorte vóór de vermoedelijke bevallingsdatum, wordt deze verlenging verminderd met het aantal dagen dat gewerkt werd in de 7 dagen vóór de bevalling.
Wanneer het pasgeboren kind na de eerste 7 dagen na de geboorte, in de verplegingsinrichting moet verblijven, kan op verzoek van het personeelslid het (verplichte) postnatale bevallingsverlof verlengd worden met de duur van het verblijf van het kind vanaf de 8ste dag tot de dag van ontslag in de verpleeginstelling met een beperking tot 168 dagen.
Indien er werkhervatting was na een eventueel ziekteverlof dat eindigde na de 42 (56) dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum, dan wordt voor dit ziekteverlof uit het ziektesaldo geput (verschil tijdelijken / vast benoemden!).  Anders wordt dit ziekteverlof omgezet in bevallingsverlof zonder recht op bijkomende verlenging van het postnataal verlof.
Wanneer de bevallingsdatum zich situeert tijdens de zomervakantie 1 juli t/m. 31 augustus, kan een maximaal gedeelte van het prenataal verlof uitgesteld worden tot na de verplichte 63 dagen postnatale rust, uitgezonderd de verplichte 7 dagen prenatale rust.
 

Laattijdige bevalling: indien de bevalling plaats heeft na de vermoedelijke bevallingsdatum en daardoor de 6 (8) weken prenataal verlof overschreden worden, wordt het verlof tot de werkelijke datum van de bevalling verlengd. In dit geval kan het bevallingsverlof langer duren dan 15 (19) weken of 105 (133) dagen).
 

Miskraam, langdurige hospitalisatie en overlijden: zie PERS/2005/02 (13AC) Ziekte-, bevallings- en borstvoedingsverlof. - Tijdelijk aangestelde personeelsleden van de onderwijsinstellingen, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. (14/01/2005)”
 

Verlenging: bij de zwangerschap van een meerling kan, op vraag van het personeelslid, het postnatale verlof verlengd worden met (maximaal) 2 weken.
Op vraag van de werkneemster wordt de periode van arbeidsonderbreking na de negende week verlengd met één week, wanneer de werkneemster ongeschikt is geweest om haar arbeid te verrichten wegens medische reden (ziekte,ongeval,arbeidsongeval,…) gedurende de ganse periode vanaf de zesde week voorafgaand aan de werkelijke datum van de bevalling, of de achtste week wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht (van toepassing vanaf 1 september 2006).

(*) Interpretatie "aantal dagen dat gewerkt werd":
- dagen die géén ziekteverlof, bevallingsverlof, moederschapsbescherming of beroepsziekte zijn, noch  weekend of vakantieperiode dat in ziekteverlof werd omgezet vanwege ziekteverlof vóór én na weekend of vakantieperiode
- weekend, reglementaire vakantiedagen, feestdagen, zomervakantie 15-7 / 15-8

100,00% van 7 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Bevallingsverlof: cursus schoolsecretariaten

Van toepassing voor: iedereen

Klik hier voor de tekst. 

Klik hier voor de powerpointpresentatie. 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Bevallingsverlof: enkele uitgewerkte scenario's

Van toepassing voor: iedereen. 

Voor enkele uitgewerkte voorbeeldscenario’s, klik hier. In het voorbeeld is sprake van een onderwijzeres echter deze voorbeelden kunt u naar uw eigen werksituatie vertalen.

Twijfelt u over het ingeven van het bevallingsverlof? Is de situatie bij u te specifiek of misschien te onduidelijk voor u?

Contacteer ons vóór u een zending doet naar het werkstation! Dit voorkomt heel wat problemen en rechtzettingen nadien!

(gepubliceerd : december 2008, aangepast februari 2009)

100,00% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Bevallingsverlof: hoe melden?

Van toepassing voor: iedereen. 

Begin bevallingsverlof: melden begindatum + vermoedelijke bevallingsdatum + voorlopige einddatum → RL-2 melding niet-opdrachtgebonden DO met als geldigheidsdatum de begindatum van het bevallingsverlof.

Na geboorte:

Effectieve bevallingsdatum ingeven in PLATO; laat ook wel de vermoedelijke bevallingsdatum staan!

Melding effectieve bevallingsdatum → RL-2 melding aanvulling van vroeger reeds gemelde dienstonderbreking.
GEEN ANNULATIE sturen van de eerst gemelde DO en daarna een nieuwe melding met effectieve bevallingsdatum. Dit kan/mag alleen wanneer de gegevens van de eerste melding RL-2 DO zouden gewijzigd zijn  (bijv.: andere begindatum – andere vermoedelijke bevallingsdatum – meerling i.p.v. eerder gemelde eenling)

Als je het bevallingsverlof pas zou melden na de geboorte (doordat betrokkene bijv. heeft gewerkt tot heel kort voor de bevalling), dan moet je slechts één RL-2 opsturen met vermelding van: begindatum BV + vermoedelijke bevallingsdatum + effectieve datum + einddatum.

Na ontvangst van de RL-2 melding met effectieve bevallingsdatum, meldt het werkstation de correcte einddatum van het BV (ofwel telefonisch, ofwel per e-mail).
Op dat moment niet vergeten:

Vervanger: in PLATO de einddatum van de vervangingsopdracht aanpassen + nieuwe RL-1 aanmaken en versturen.

Titularis: in PLATO de einddatum BV aanpassen ( geen annulatie versturen – geen nieuwe RL-2 aanmaken/versturen)

100,00% van 10 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Bevallingsverlof: simulatiemodule

Van toepassing voor: iedereen.

Bereken hier de datums van het bevallingsverlof.

83,33% van 18 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Bevallingsverlof: verlenging owv hospitalisatie van het kind.

Van toepassing voor: iedereen. 

Nieuwe code: 118

Het verlengen met 1 week kan eenvoudigweg opgelost worden door bij de aanvulling BVV  reeds de "verlengde" periode bij te voegen: dus de einddatum gewoon 1 week verder.

Idem voor de verlenging van het bevallingsverlof bij verblijf van het kindje in de verpleeginrichting.

66,67% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Bevallingsverlof: verlenging postnatale verlof met één week

Van toepassing voor: iedereen. 

Verlenging postnatale verlof met één week in geval het personeelslid arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval gedurende de volledige periode van 6 (8) weken voorafgaand aan de bevalling. Hoe melden? Idem voor de verlenging van het bevallingsverlof bij verblijf van het kindje in de verpleeginrichting.

Het verlengen met 1 week kan eenvoudigweg opgelost worden door bij de aanvulling BVV  reeds de "verlengde" periode bij te voegen: dus de einddatum gewoon 1 week verder.

Idem voor de verlenging van het bevallingsverlof bij verblijf van het kindje in de verpleeginrichting.

100,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


BIC & IBAN

Van toepassing voor: iedereen.

Wat is een BIC & IBAN code?

Alles wat u altijd wou weten over SEPA, leest u hier.

Hoe bereken ik de BIC & IBAN-code?

Dit kunt u online doen via volgende website: bovenaan brengt u zonder spaties het Belgisch rekeningnummer in van het personeelslid en klikt op "Convert Number". U krijgt de BIC en IBAN code getoond op uw scherm.

100,00% van 17 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Bonus en TBS58+: coördinatorfunctie

Van toepassing voor: CLB. 

Wanneer een personeelslid BONUS of VTBS 58+ geniet moet de coördinatiefunctie losgekoppeld worden van de opdracht, anders blijft het departement het OG (0,2) voor de coördinatiefunctie meetellen. Voor de berekening van het wachtgeld zal de coördinatievergoeding wel meegerekend worden.

Hoe ga je te werk:

* de opdracht waaraan coördinatiefunctie gekoppeld is stopzetten op vooravond van BONUS / VTBS 58+

* nieuwe opdracht ZONDER coördinatiefunctie ingeven op datum dat BONUS / VTBS 58+ start (RL 1 versturen)

* nieuwe dienstonderbreking, BONUS / VTBS 58+, ingeven in PLATO (RL 1 of RL 2 versturen)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Bonus en TBS58+: vuistregel

Van toepassing voor: iedereen. 

Vuistregel: ingediend uitstapplan volgen, bonus = RL-1, TBS58+ = RL-2.

De overgangsmaatregel "bonus" is van toepassing op de personeelsleden geboren tussen 31-08-1947 en 01-09-1954. 

Indien bonus doorloopt na 60 jaar: RL-4 pensioen opsturen. 

Indien bonus gevolgd wordt door andere bonus en/of TBS58+: alles doorsturen bij de eerste zending, ook voor de toekomst.  (Dit om weddebetalingen te vermijden tijdens bonus en/of pensionering.) 

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Bonus: deeltijdse en volledige – welke codes?

Van toepassing voor: iedereen. 

Bonus = code 107 = opdrachtsgebonden

Voltijdse TBSPA 58+(56+) = code 108 = niet-opdrachtsgebonden.

Voor beiden is GEEN vervanging mogelijk, de uren worden vacant.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Borstvoedingsverlof:

Van toepassing voor: IEDEREEN.

Het borstvoedingsverlof = onbezoldigd ouderschapsverlof kan max. 3 maanden genomen worden en moet aanvangen binnen het jaar na de geboorte van het kind.

Borstvoedingsverlof in het kader van moederschapsbescherming eindigt 5 maanden na geboorte kind of wanneer er geen bedreiging meer is of wanneer er geen borstvoeding meer gegeven wordt.

Hier kunnen geen regels voor toegevoegd worden in PLATO daar er dus verschillende situaties mogelijk zijn. 

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Codes - Gebruikte codes door het WerkStation

Van toepassing voor: iedereen. 

Het werkstation spreekt vaak in codes. Codes voor ambten, codes voor vakken, codes voor dienstonderbrekingen. Hieronder een opsomming van de tabellen en links naar de desbetreffende codes:

Codes dienstonderbrekingen

Codes ingerichte vakken

Codes ingerichte ambten

(gepubliceerd juni 2009)

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Cumul: welke cumul melden?

Van toepassing voor: iedereen. 

Geen enkele wijziging vanaf 01/09/2009, binnen als buiten het onderwijs, vereist nog een RL8!

Dit staat te lezen in deze omzendbrief

De basisprincipes zijn vanaf 01/09/2009:

Binnen het “onderwijs”(zie definitie hiervoor)kunnen prestaties voor maximaal 140% bezoldigd worden en voor zover er geen meer beperkende regeling van toepassing is

Prestaties/inkomsten/arbeidsregelingen buiten het “onderwijs” (een zelfstandige activiteit/een activiteit als loontrekkende of elke andere activiteit, prestaties aan een hogeschool of aan een universiteit, in een centrum voor basiseducatie...) oefenen geen invloed uit op de bezoldiging van de prestaties binnen het “onderwijs” (zie begrip punt 3.1 van de omzendbrief)

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Dienstonderbreking: code staat niet in de lijst (controle op statuut en aanstelling volledig schooljaar)

Van toepassing voor: iedereen. 

PLATO geeft alleen de lijst weer van dienstonderbrekingen die door het personeelslid kunnen genomen worden.

Dienstonderbrekingen die alleen door vastbenoemden kunnen genomen worden, zullen alleen in de lijst voorkomen als het personeelslid een opdracht heeft als vast benoemde.

Zo zijn er een aantal dienstonderbrekingen die alleen kunnen genomen worden door vast benoemden en tijdelijken met een aanstelling voor een volledig schooljaar.

PLATO moet dus weten dat de opdrachten van het tijdelijk aangesteld personeelslid voor een heel schooljaar geldig zijn.

Het zou dus kunnen dat je de code niet in de lijst ziet, omdat je dit nog niet gedaan hebt.
Je klikt dan de opdracht aan en vraagt het detail. detail.gif
Als er geen vinkje staat bij "Volledig schooljaar" moet je dit vakje aanvinken.
Je doet dit voor elke opdracht waarvoor de dienstonderbreking geldt.

Hierbij de lijst van deze dienstonderbrekingen:

010 VVP sociale of familiale redenen
011 VVP leeftijd > 50 jaar
012 VVP 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar
020 Tijdelijk waarnemen van een selectie/bevorderingsambt
028 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
029 Onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar
049 Deeltijds politiek verlof
068 Nascholing
089 Deeltijdse loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
091 Bijzonder verlof verminderde prestaties vanaf 50j
094 Deeltijdse loopbaanonderbreking voor beroepsopleiding
098 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden
105 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking zware ziekte
109 Bedreigd door een beroepsziekte
113 Moederschapsbescherming (opdrachtgebonden)
121 Verlof voor verminderde prestaties wegens beroepsziekte
122 Ouderschapsverlof in het kader van een deeltijdse loopbaanonderbreking
138 Uitstel hervatting na deeltijds politiek verlof
027 Volledige loopbaanonderbreking
061 TBS persoonlijke aangelegenheden
088 Volledige loopbaanonderbreking voor beroepsopleiding

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Dienstonderbreking: code staat niet in de lijst (verschil opdrachtgebonden en niet-opdrachtgebonden)

Van toepassing voor: iedereen. 

Je klikt op de knop "nieuwe dienstonderbreking" en toch krijg je in de lijst van dienstonderbrekingen niet de code te zien die je nodig hebt.

PLATO maakt een onderscheid tussen opdrachtgebonden dienstonderbrekingen en niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen.

Bij opdrachtgebonden dienstonderbrekingen moet je aangeven welk volume van welke opdrachten niet uitgevoerd wordt omwille van de dienstonderbreking. 
Om zo een onderbreking in te brengen, klik je in het loopbaanscherm de opdrachten aan waarvan een stuk onderbroken wordt. 
Dan klik je op de knop "Nieuwe dienstonderbreking".  suspended.gif
In de lijst van dienstonderbrekingen worden nu alleen opdrachtgebonden dienstonderbrekingen getoond.

Niet opdrachtgebonden dienstonderbrekingen gelden voor alle opdrachten.  Om zo een dienstonderbreking in te brengen, klik je in het loopbaanscherm op de balk met het instellingsnummer en de hoofdstructuur. 
Dan klik je op de knop "Nieuwe dienstonderbreking".  suspended.gif
De lijst van dienstonderbrekingen toont nu alle mogelijke niet opdrachtgebonden dienstonderbrekingen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Dienstonderbreking: ik kan geen opdracht wijzigen of opdrachtsgebonden DOB inbrengen?

Van toepassing voor: iedereen. 

U dient op de lijn met de UREN/OPDRACHTBREUK te klikken, dat is uw opdrachtenlijn, niet de lijn er boven.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Dienstonderbreking: opdrachtgebonden DOB inbrengen die meerdere opdrachten onderbreekt

Van toepassing voor: iedereen. 

Stap 1 : In de loopbaanpagina klik je de beide opdrachten één na één aan zodat ze beiden geselecteerd zijn.

Stap 2 : Vervolgens klik je in de actiebalk op "Nieuwe dienstonderbreking". suspended.gif

De pagina "opdrachtgebonden dienstonderbreking", waar je de gegevens omtrent de onderbreking kan invoeren, wordt getoond.

Stap 3 : Code: hier geef je in welke dienstonderbreking de opdracht(en) onderbreekt. Aan de hand van wat je hier inbrengt, zal de keuzelijst beperkt worden.

Stap 4 : Van en Tot: hier staan de begin- en einddatum van de opdracht die onderbroken wordt, weergegeven. Je past deze aan: bij "Van" breng je de begindatum van de onderbreking in, bij "Tot" de einddatum.

Stap 5 : Volume onderbreking: hier breng je per opdracht het volume van de onderbreking in. Achter het veld staat vermeld wat de maximumwaarde kan zijn. De som van de volumes die je hier inbrengt is het volume van de onderbreking.

Stap 6 : Je klikt in dit scherm op "Bewaren". save.gif

Je krijgt de vraag of je de Edison melding wilt aanmaken. Na het al dan niet aanmaken van de melding, wordt de loopbaanpagina getoond.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Dienstonderbreking: welke code voor ‘gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand’?

Van toepassing voor: iedereen. 

Voor deze dienstonderbreking gebruikt PLATO - net als EDISON - de naam ‘Gedeeltelijke loopbaanonderbreking zware ziekte’ . Het gaat dus over code 105.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Dienstonderbreking: wijzigen lukt niet.

Van toepassing voor: iedereen.

Ik moet wijzigingen aanbrengen aan mijn dienstonderbreking en het lukt niet :

Stap 1 : kijk eerst na of er een vervanging onder zit. Zo ja, dan brengt u hier eerst aanpassingen aan 

 

Stap 2 : gaat het om een NIET- opdrachtgebonden dienstonderbreking: stuur eerst een annulatie van een reeds gemelde dienstonderbreking door naar het werkstation 

 

Stap 3 : klik op dienstonderbreking en op details (vergrootglas) 

detail.gif 

Stap 4 : klik hier op edisonlamp- icoontje 

messages.gif 

Stap 5 : kies hier gebeurteniscode ‘melding van een annulatie…’ en bewaar 

 

Stap 6 : ga naar edison wachtrij en maak een zending aan (sla op in to send- map) 

 

Stap 7 : verstuur dit eerst!!

 

Stap 8 : Breng vervolgens aanpassingen aan aan de dienstonderbreking. 

 

Indien u een nieuwe RL-2 moet opsturen, doe dat NIET op dezelfde dag dat u de annulatie heeft doorgestuurd!

(gepubliceerd januari 2009) 

100,00% van 5 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Diploma: hoe melding versturen?

Van toepassing voor: iedereen. 

Wanneer u wenst te melden dat een personeelslid een bijkomend diploma heeft behaald, gebeurt dit niet elektronisch, maar per post. U dient dit op te sturen naar:

Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Voor meer info, klik hier.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Diploma: mandaatnummer godsdienst, waar noteren?

Van toepassing voor: iedereen. 

In de titel, immers u kiest als type reeds mandaat godsdienst en u dient dus enkel nog het nummer te noteren.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Diploma: wat bij behalen nieuw diploma?

Van toepassing voor: iedereen.

Via RL kan geen nieuw bekwaamheidsbewijs worden gemeld. Een fotokopie naar het WS versturen, volstaat.  Afhankelijk van het uitgeoefend ambt zal (meestal volautomatisch) het juiste barema worden bepaald.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Directeur CLB via TAO: welke code?

Van toepassing voor: CLB.

Voorlopig kan hier alleen de code 019 (Tijdelijk andere opdracht) gebruikt worden en niet de code 112 (Verlof voor het uitoefenen van mandaat directeur CLB).

De wettelijke basis voor gebruik code 112 ontbreekt.

100,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten: diocesaan nummer op contracten “Model VSKO”?

Van toepassing voor: basisonderwijs. 

De diocesane diensten van Gent en Brugge melden ons dat zij niet langer kopies van de contracten vragen. Het bisdom Brugge voegt daaraan toe dat het diocesaan nummer maar 1 keer (bij de start van de loopbaan) op 1 document vermeld moet worden, namelijk bij de aanvraag van het mandaatnummer godsdienst bij de allereerste aanwerving. 

Voor meer info in verband met deze vraag (geen helpdesk): Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

(gepubliceerd januari 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten: Hoe een document oproepen met ALLE opdrachten op

Van toepassing voor: iedereen

Personeelslid is nu nog in dienst?

* Kies dienststaat in dienst immers hij/zij is nu nog in dienst

* Kies geldigheidsperiode ALLES immers u wilt ALLE opdrachten. 

Personeelslid is nu uit dienst?

* Kies dienststaat uit dienst immers hij/zij is nu nog uit dienst

* Kies geldigheidsperiode ALLES immers u wilt ALLE opdrachten.  

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten: hoe worden documenten aangevraagd?

Van toepassing voor: iedereen. 

Als u een nieuw document/lijst wilt toegevoegd zien, is het handig ons een voorbeeld te bezorgen van wat bedoeld wordt. Bezorg dit aan via uw respectievelijke helpdesk/koepel (CLB).

Via deze weg kunt u ook aanpassingen vragen aan bestaande documenten.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten: u vindt niet alle documenten

Van toepassing voor: iedereen. 

Afhankelijk van het geselecteerde niveau zullen relevante documenten getoond worden.

Bv. een personeelsfiche is enkel uit te printen vanuit de detailfiche/personalia van het personeelslid -> kiezen voor rapporten.

Bv. een contract van tijdelijke duur door de opdracht van tijdelijke duur te selecteren -> kiezen voor rapporten.

Bv. documenten m.b.t. loopbaanonderbreking, door de loopbaanonderbreking te selecteren -> kiezen voor rapporten.
Enz …

Klik hier voor een overzicht.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten: waar vind ik in PLATO een bepaald formulier, rapport?

Van toepassing voor: iedereen.

Hier vindt u een overzicht.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten: waar vindt u het document C131A?

Van toepassing voor: basisonderwijs - CLB. 

Tot voor kort werden scholen in PLATO twee versies van het RVA-document “C131A” aangeboden, namelijk “C-131A-werkgever” en “C-131A-werknemer”.

Het document “C-131A-werkgever” mag in PLATO enkel door de CLB’s gebruikt worden en wordt voor de scholen binnenkort vervangen door “C-131A-onderwijs-werkgever”.

In afwachting kunnen de scholen het document terugvinden op http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_documentation/&Items=1&Language=NL > klik op “per nummer” en dan op “C-131A-onderwijs-werkgever”.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Edison: berichten wissen, kan dat?

Van toepassing voor: iedereen. 

U kan Edison berichten wissen op het niveau van het personeelslid zelf: onderdeel Edison, dit omdat het vaak slechts 1 opdracht van een pakket is die fout is en niet noodzakelijk alles. Op deze manier veranderen de andere berichten in het pakket niet en moet u niet alle aangemaakte zendingsberichten opnieuw klaarzetten, maar eventueel enkel de foute zending.

Stap 1: ga vanuit de loopbaan van het personeelslid naar Edison. 

messages.gif 

Stap 2: duidt het desbetreffende bericht aan.

 

Stap 3: verwijder het bericht.

delete.gif 
 

 

100,00% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Edison: doorsturen van berichten

Van toepassing voor: iedereen. 

Hoe te werk gaan als verschillende mensen vanop verschillende computers Edison berichten aanmaken, maar slechts op 1 computer berichten kunnen sturen?

Stap 1: Verschillende personen kunnen berichten aanmaken en in de wachtrij van de betreffende instellingen laten staan.
Stap 2: Op een later tijdstip kan een centraal persoon met rechten voor de betreffende instellingen de berichten bekijken vanop een eigen computer en doorsturen zoals nodig.

Het spreekt voor zich dat de persoon die de berichten aanmaakt ook zelf de berichten kan doorsturen indien gewenst.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Edison: Edisonbestand opslaan in TOSEND map met Mozilla

Van toepassing voor: iedereen. 

Als je Mozilla gebruikt als webbrowser moet je bij Extra/Opties aanduiden dat je bij het downloaden altijd de vraag wilt krijgen waar het bestand moet opgeslagen worden.

 

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Edison: hoe bestandslocatie aanduiden naar waar de edison-zendingen gedownload moeten worden?

Van toepassing voor: iedereen. 

Dit kunt u niet aanduiden, daar P L A T O via webinterface werkt. P L A T O heeft geen machtiging als webbased programma om zomaar naar een bepaalde locatie op uw computer bestanden te downloaden. U zult bij het downloaden van uw zendingen altijd zelf de TOSEND-map moeten aanduiden op uw computer net zoals dat is bij elke file die u via internet wenst te downloaden.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Edison: hoe zending aanmaken?

Van toepassing voor: iedereen. 

Stap 1: Selecteer in het loopbaanscherm uw instellingsnummer met hoofdstructuur 

 

Stap 2: Kies de edison lamp 

messages.gif 

Stap 3: Vul de velden in, Kies RL-type, geldigheidsdatum 

 

Stap 4: Kies Bewaren

Resultaat: U ziet de zending staan in de lijst van records 

save.gif 

Stap 5: U kiest “Administratie -> Edison” 

 

Stap 6: U duidt aan welke zendingen u wenst te versturen. 

 

Stap 7: U kiest aanmaken (diskette) 

save.gif 

Stap 8: Downloaden. 

 

Stap 9: Opslaan onder …\Edison\Tosend. 

 

Stap 10: Edison openen via uw programmalijst of snelkoppeling op bureaublad -> zending versturen.  

 
0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Edison: ik klik op de Edison-lamp om zending aan te maken en ik lees “geen records gevonden"

Van toepassing voor: iedereen.

Als u nog nooit een zending voor dit personeelslid heeft save.gifaangemaakt met P L A T O tot "nu", is dat normaal. Eerst de RL kiezen, de geldigheidsdatum en bewaren kiezen (diskette).

Dan pas heeft u een zendingsbestand aangemaakt en verdwijnt de melding “geen records gevonden”. Zolang u dit niet doet, staat er inderdaad niets.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Edison: waar kan ik terecht met mijn vragen?

Van toepassing voor: iedereen.

Website Edison: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/
Veelgestelde vragen: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Hoe/Help/help.asp
Contactgegevens: http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Algemeen/Info/contact.htm
 
Voor vragen betreffende "Installatie en gebruik van het EDISON-programma” neemt u het best contact op met de EDISON-helpdesk:
PROJECT EDISON
Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming
Project EDISON
Consciencegebouw - lokaal 4C04
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 553 90 90
Fax: +32 (0)2 553 94 93 NIEUW
E-mail:  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  
Internet: http://www.ond.vlaanderen.be/edison

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Gescheiden: wanneer gescheiden, wanneer feitelijk gescheiden?

Van toepassing voor: iedereen. 

Gescheiden: een wettelijke scheiding houdt in dat een huwelijk door een rechterlijke uitspraak wordt ontbonden.

Feitelijk gescheiden: echtgenoten leven feitelijk gescheiden wanneer zij niet meer samenwonen maar juridisch gezien nog getrouwd zijn. Officieel moeten zij zich blijven houden aan hun huwelijksplichten en rechten: de samenwoningsplicht, trouw, hulp- en bijdrageplicht, plicht tot morele bijstand, erfenisrechten, gemeenschappelijke schulden, ... Een echtpaar kan overgaan tot een feitelijke scheiding zonder tussenkomst van een rechter. Men kan mondeling of schriftelijk afspraken maken, maar deze zijn niet juridisch afdwingbaar: het naleven van de afspraken berust enkel op goede wil van de partners. In het begin is die misschien wel aanwezig, maar dit kan soms snel wijzigen en op dat ogenblik heeft de andere echtgenoot geen voet meer om op te staan. Het is daarom aan te raden om zich tot de vrederechter te wenden en om dringende en voorlopige maatregelen aan te vragen. De echtgenoten bereiden dan gezamenlijk afspraken voor m.b.t. de woonplaats, maatregelen omtrent de kinderen, onderhoudsgeld, ...

(gepubliceerd april 2009)

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


GLBO 50+ (opdrachtgebonden)

Van toepassing voor: iedereen.

GLBO 50+ is het enige dienstonderbreking die ingestuurd mag worden met als einddatum de pensioendatum, indien deze gekend is; anders als einddatum de laatste dag van de maand waarin het personeelslid 65 jaar wordt = datum waarop de GLBO 50+ zo wie zo moet stoppen en betrokkene met pensioen moet.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


GLBO voor medische bijstand (opdrachtgebonden)

Van toepassing voor: iedereen.

Halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand =  gedeeltelijke loopbaanonderbreking zware ziekte = code 105

(gepubliceerd april 2009)

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Herintreder: zending lukt niet.

Van toepassing voor: basisonderwijs.

Ik moet een opdracht als ‘herintreder’ aanmaken, maar ik kan geen zending doen, ik krijg telkens een foutmelding.

Volgens edison-instructies moet de datum van de VB op oneindig staan wanneer je een opdracht als herintreder wil doorgeven.

Vaak hebben scholen echter deze opdracht al beëindigd op de vooravond van het pensioen.

Wat je dan dus moet doen, is via het detail van de stopgezette opdracht de datum terug aanpassen naar 31/12/2999.

Vervolgens kan je je zending wel aanmaken!

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Inkomen: wat aanduiden als inkomen van de partner?

Van toepassing voor: iedereen. 

Categorie 1: Ja

De partner heeft beroepsinkomsten die hoger zijn dan de toegelaten inkomsten bij categorie 3 en 4 hieronder

Categorie 2: Neen

De partner heeft geen beroepsinkomsten.

Categorie 3: Beperkt

De partner heeft beperkte beroepsinkomsten, andere of niet uitsluitend bestaande uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten die niet meer bedragen dan het vastgelegde bedrag van € 195,00 netto/maand.

Categorie 4: Rente, rustpensioen

De partner heeft beperkte beroepsinkomsten, uitsluitend bestaande uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten die niet meer bedragen dan het vastgelegde bedrag van € 390,00 netto/maand.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Interne fout

Van toepassing voor: iedereen.

Als ik klik op "vorige" in de navigeerbalk van Internet Explorer of Mozilla Firefox of een andere browser, krijg ik interne fout.

Doordat P L A T O een database is, is het af te raden om de knop "vorige" en "volgende" te gebruiken. In het programma zelf zijn knoppen voorzien om terug te keren.cancel.gif

50,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Invullen RVA documenten: Ondernemingsnummer

Van toepassing voor: iedereen.

Bij het invullen van het formulier C4-onderwijs is het, voor een vlugge afhandeling door de werkloosheidsdiensten, van het allergrootste belang dat het correct ondernemingsnummer ingevuld wordt.

U moet niet het ondernemingsnummer van de vzw schoolbestuur invullen, wel het nummer: 0865.204.564, zijnde het ondernemingsnummer van het departement Onderwijs en Vorming.

 

100,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Leraar in opleiding: LIO – Meer info

Van toepassing voor: basisonderwijs. 

Omzendbrief betreffende mentorschap in het onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14083

De leraar in opleiding wordt aangesteld als tijdelijk personeelslid en is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

In het basisonderwijs komen enkel de masters in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen en de masters in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie in aanmerking voor een LIO-baan in de ambten van leermeester lichamelijke opvoeding en leermeester ASV, specialiteit lichamelijke opvoeding.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Loonfiche 281.10: hoe werkt het? Meer informatie en wie contacteren?

Van toepassing voor: iedereen. 

Zie dit nieuwsitem.

De Excel die bekomen wordt vanuit P L A T O kan gekopieerd en geplakt worden in de tab “fiche 28110” zodat u deze niet meer manueel moet invullen. 

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Loopbaanscherm: hoe afdrukken?

Van toepassing voor: iedereen.

U kunt het loopbaanscherm afdrukken door het ambt (blauwe lijn) aan te klikken en vervolgens op het icoontje te klikken van de printer. Er zijn twee uitprints mogelijk:

print.gif 

Algemene uitprint 

printdetailed.gif 

Gedetailleerde uitprint 

(gepubliceerd januari 2009) 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Loopbaanscherm: hoe terugvinden van opdrachten en DOB's?

Van toepassing voor: iedereen.

Afhankelijk van de gekozen geldigheidsperiode, zult u meer of minder zien. Kies ALLES -> ZOEKEN en u vindt het terug.

De standaard geldigheidsperiode is huidig schooljaar. Dit loopt tem 31/08.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Loopbaanscherm: ik zie geen opdrachten bij mijn personeelsleden voor volgend schooljaar

Van toepassing voor: iedereen. 

Kies andere geldigheidsperiode zoals "huidig en volgend schooljaar". Standaard wordt immers enkel huidig schooljaar getoond. Dit loopt tem 31/08!

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Namen: éénvormigheid

Van toepassing voor: iedereen. 

Sommigen onder u streven naar uniformiteit qua namen bijvoorbeeld allemaal in hoofdletters of allemaal in kleine letters. Soms lukt dit door simpelweg de naam aan te passen, soms niet.

Alle gegevens worden in 1 database opgeslagen.
Een voorbeeld: een personeelslid staat in 2 P L A T O-instellingen en instelling 1 schrijft alles in hoofdletters, instelling 2 in kleine letters. Instelling 1 zal aanpassingen doen aan de naam en Instelling 2 ook. Zo maakt de ene instelling de aanpassingen van de andere ongedaan. De personalia worden immers gedeeld, niet de schoolspecifieke gegevens.

(gepubliceerd maart 2009)

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Omstandigheidsverlof: welke code? welke moeten gezonden worden?

Van toepassing voor: iedereen.

omstandigheidsverlof n.a.v. huwelijk / samenwoning / overlijden = code 090

omstandigheidsverlof n.a.v. bevalling partner = code 119

omstandigheidsverlof staatsburgerlijke verplichtingen = code 051

verlof wegens overmacht = code 144

Je kan deze verloven opslaan in PLATO, maar alleen bij effectieve vervanging moet je de RL versturen.

100,00% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Ontslagcodes: aandachtspunten

Van toepassing voor: iedereen.

Ontslagcode Afzetting: Dat is een sanctie en heeft het personeelslid geen recht op overheidspensioen! Spring hier dus niet licht mee om.

Ontslagcode Herstructurering: Deze mag enkel gebruikt worden in een stopgezette hoofdstructuur!

Ontslagcode Overleden: Gelieve erop te letten dat u geen datum in de toekomst ingeeft!

Voor alle ontslagcodes geldt: Voorzichtig zijn met reden stopzetting bij doorsturen van stopzetting opdrachtenpakket. Soms wordt stopzetting onnodig opgestuurd, waar een nieuw opdrachtenpakket voldoende is. Stopzettingen van vastbenoemden worden automatisch als ontslag naar pensioenen doorgestuurd en heeft dus invloed op de loopbaan en pensioenberekening van het personeelslid. 

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Opdracht: einddatum opdracht onderwijzer

Van toepassing voor: iedereen.

Er wordt gemeld dat de einddatum 31/08 niet gekozen kan worden, maar einddatum onderwijzer is ALTIJD 30/06 indien niet ATO4 of ATO2 + TADD.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Opdracht: hoe wijzigen?

Van toepassing voor: iedereen. 

Ik moet wijzigingen aanbrengen aan mijn opdracht en dit lukt niet :

Kijk altijd eerst na of er nog een dienstonderbreking en eventueel een vervanging onder de opdracht zit. Indien dit het geval is, moet u eerst hier aanpassingen aanbrengen.

Vb: opdracht had verkeerde einddatum -> pas eerst einddatum vervanging en vervolgens einddatum dienstonderbreking aan

Vb: opdracht moet verwijderd worden -> verwijder eerst vervanging en vervolgens dienstonderbreking.

(gepubliceerd januari 2009) 

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Opdracht: ik kan geen opdracht wijzigen of opdrachtsgebonden DOB inbrengen?

Van toepassing voor: iedereen. 

U dient op de lijn met de UREN/OPDRACHTBREUK te klikken, dat is uw opdrachtenlijn, niet de lijn er boven.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Opdracht: lijst van ambten is leeg bij inbrengen opdracht

Van toepassing voor: iedereen. 

Je brengt een nieuwe opdracht in en je krijgt geen lijst van ambten.

Dan heb je nog niet aangegeven in welke hoofdstructuur de opdracht uitgeoefend wordt. In het eerste blokje van het opdrachtenscherm, geef je dit aan.

Voor CLB-centra staat reeds standaard de hoofdstructuur ingevuld C00.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Opdracht: opdracht uitbreiden, gevolgen voor niet-opdrachtsgebonden DOB?

Van toepassing voor: iedereen.

Wat moet ik doen met mijn niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen als mijn opdracht wordt uitgebreid?

Normaal gezien NIETS, een niet- opdrachtgebonden dienstonderbreking loopt over het hele opdrachtenpakket.

Opgelet met de vervangers van de niet-opdrachtgebonden dienstonderbreking. Je moet ze misschien extra uren geven nu de opdracht wordt uitgebreid.

Indien deze uren hetzelfde ambt/vak betreffen: via het detailscherm van de vervangingsopdracht.

Indien deze uren een ander ambt/vak betreffen: via nieuwe vervanging.

 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Overlappende DOB's

Van toepassing voor: iedereen 

In PLATO is het niet mogelijk om 2 niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen te laten overlappen.

Enkele voorbeelden:

* Ziekteverlof in combinatie met bevallingsverlof

* Volledige loopbaanonderbreking in combinatie met bevallingsverlof

Download hier het stappenplan om correct deze combinaties toch in te geven en te zenden. 

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Overzicht schoolgegevens: Hoe keer ik terug naar PLATO?

Van toepassing voor: iedereen

Dit kunt u hier nalezen. 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


PERS-formulieren

Van toepassing voor: iedereen. 

Alle PERS-formulieren worden, op het formulier PERS 15 (pensioenaanvraag) na, afgeschaft. (PS: Ook PERS 16 – afwezigheidsattest blijft verder in gebruik (intern)

De PERS-formulieren zijn vervangen door RL's, elektronische meldingen via Edison. Het zelfs verboden simultaan EPD-zendingen én PERS-formulieren voor dezelfde melding te gebruiken!

Welke PERS'en zijn afgeschaft? Door welke RL zijn ze vervangen? Zie hier voor meer informatie.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Personeelslid: nieuw personeelslid staat niet in lijst personeelsleden

Van toepassing voor: iedereen. 

Je hebt een nieuw personeelslid ingebracht maar die staat niet in de lijst van personeelsleden

In de lijst van personeelsleden zie je alleen die personen die een opdracht hebben binnen de instellingen waar je toegang toe hebt.
Als je voor een nieuw personeelslid nog geen opdracht hebt ingebracht, staat deze persoon dus nog niet in de lijst.

Hoe kan je die persoon terug vinden?

Haal het vinkje weg bij "Alleen eigen instelling".

Breng het volledige stamboeknummer of het volledige rijksregisternummer van de persoon in.

Klik op "Zoeken".

Je ziet nu de naam, voornaam en het stamboeknummer van de persoon.

Je klikt de regel aan.

Je komt op het nu nog lege loopbaanscherm van het personeelslid. In dit scherm kan je zijn of haar opdracht ingeven.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Politiek verlof: welke code?

Van toepassing voor: iedereen. 

Code 136: voltijds politiek verlof – persoonsgebonden 

Code 049: deeltijds politiek verlof – opdrachtgebonden

Code 050 wordt opgeheven!

Code 137: uitstel van hervatting van de opdracht na een voltijds politiek verlof - persoonsgebonden

Code 138: uitstel van hervatting van de opdracht na een deeltijds politiek verlof - opdrachtgebonden

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Reaffectatie of wedertewerkstelling: in een niet-organieke betrekking

Van toepassing voor: basisonderwijs en CLB. 

Wanneer een personeelslid niet gereaffecteerd kan worden binnen de scholengemeenschap, eindigen de reaffectatieverplichtingen.  In afwachting dat er een vacature komt, waarin het personeelslid wél gereaffecteerd kan worden, wordt het personeelslid aangesteld in een zogenaamde ‘niet-organieke’ betrekking.  Een dergelijke aanstelling moet u niet melden aan het werkstation.

(gepubliceerd januari 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Reaffectatie: welke formulieren bij elektronische communicatie?

Van toepassing voor: iedereen. 

Alle PERS-formulieren worden, op het formulier PERS 15 (pensioenaanvraag) na, afgeschaft. (PS: Ook PERS 16 – afwezigheidsattest blijft verder in gebruik (intern)

De PERS-formulieren zijn vervangen door RL's, elektronische meldingen via Edison. Het zelfs verboden simultaan EPD-zendingen én PERS-formulieren voor dezelfde melding te gebruiken!

Welke PERS'en zijn afgeschaft? Door welke RL zijn ze vervangen? Zie hier voor meer informatie.

50,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rekeningnummer: ik vind het rekeningnummer niet meer.

Van toepassing voor: iedereen.

Dit komt omdat het rekeningnummer, BBAN nummer niet meer bestaat, maar vervangen is door het BIC en IBAN nummer.

Alles wat u altijd wou weten over SEPA, leest u hier.

Hoe bereken ik de BIC & IBAN-code?

Dit kunt u online doen via volgende website: bovenaan brengt u zonder spaties het Belgisch rekeningnummer in van het personeelslid en klikt op "Convert Number". U krijgt de BIC en IBAN code getoond op uw scherm.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rijksregisternummer en/of stamboeknummer niet correct (foutboodschap)

Van toepassing voor: iedereen.

Gelieve niet enkel deze twee gegevens te controleren maar ook de geboortedatum en het geslacht omdat deze gegevens gebruikt worden om rijksregisternummer en stamboeknummer te controleren.

(gepubliceerd december 2008) 

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rijksregisternummer en/of stamboeknummer niet uniek

Van toepassing voor: iedereen.

U geeft een nieuw personeelslid in en krijgt melding: rijksregisternummer/stamboeknummer is NIET UNIEK. Dit betekent het personeelslid zit al in PLATO -> ga naar zoeken personeelsleden -> +zoeken -> geef RRN/stamboeknr in -> vink alleen eigen instelling UIT en klik op zoeken.

Klik het gevonden personeelslid aan en u komt in het loopbaanscherm terecht.

(gepubliceerd januari 2009) 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rijksregisternummer: verkeerd doorgegeven, hoe wijzigen?

Van toepassing voor: iedereen. 

Een personeelslid werd indertijd doorgegeven met een verkeerd RRnr en heeft derhalve ook een stamboeknummer dat gebaseerd is op dit verkeerd ingegeven RRnr. Wat dient men in dit geval te doen? 

Stap 1: Het personeelslid opnieuw melden met het correcte RRnr en een nieuw stamboeknummer aanvragen.

Stap 2: Na ontvangst nieuwe stamboeknummer enkel dit stamboeknummer gebruiken

Stap 3: De medewerker van het WerkStation verwittigen dat die de loopbaan manueel overzet naar het nieuwe stamboeknr. Op die manier wordt de loopbaanopvolging gegarandeerd.  In het "nieuwe" dossier dient de medewerker bij te houden wat het oude, foutieve stamboeknummer was omdat in de toekomst mogelijks nog bevragingen m.b.t. het weddeverleden moeten kunnen gebeuren.

80,00% van 5 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


RL 4: einde affectatie/einde opdrachten

Van toepassing voor: iedereen.

Bij het einde van een affectatie moet je via Edison een RL 4 -melding verzenden. Dat staat uitgelegd in de handleiding.

Door het beëindigen van de affectatie wordt in PLATO momenteel nog niet automatisch de einddatum van de eventueel lopende opdrachten aangepast.
Dat moet u als gebruiker nog zelf doen.

Dus:

U dient niet langer eerst een dienstverband te beëindigen, alvorens de RL 4 aan te maken en dan de opdracht te stoppen. U kunt perfect eerst de opdracht stoppen om dan via dienstverband een reject.gifdatum van stopzetting (geldigheidsdatum RL 4) te noteren en dan de RL 4 aan te maken.

Let op het is wel zo dat de datum van de RL 4 dan einddatum stopzetting opdrachtenpakket + 1 is. Bv. Einddatum opdracht 31/12 dan is de datum van de RL 4 01/01.

66,67% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


RL 4: heeft u een RL 4 doorgestuurd met verkeerde datum of reden?

Van toepassing voor: iedereen.

Heeft u een verkeerde RL 4 doorgestuurd (vb: een verkeerde pensioendatum, ontslagdatum,...) en u heeft het opdrachtenpakket ook al beëindigd:

Stap 1 : herstel de oorspronkelijke opdracht (zoals die aanvankelijk voor pensioen/ontslag was)
Stap 2 : stuur hiervan een RL 1 door met geldigheidsdatum "de datum dat de verkeerde RL 4" werd doorgestuurd
Stap 3 : EEN DAG LATER kan u uw nieuwe RL 4 doorsturen met juiste datum van pensioen/ontslag/...

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


RL 7: melding burgerlijke staat

Van toepassing voor: iedereen.

Ik wil personen ten laste doorgeven en krijg melding: stuur eerst een RL-7 melding burgerlijke staat door.

Als de burgerlijke staat van dit personeelslid in het verleden al eens is doorgegeven, kunt u deze waarschuwende negeren door op OK te klikken. Anders moet u kiezen voor annuleren en eerst de melding burgerlijke staat nog aanmaken en versturen.

(gepubliceerd augustus 2009) 

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Samenwonend: wanneer feitelijk samenwonend, wanneer wettelijk samenwonend?

Van toepassing voor: iedereen. 

Feitelijk samenwonend: twee samenwoners die geen verklaring van wettige samenwoning hebben afgelegd op het gemeentehuis worden als 'feitelijke' samenwoners beschouwd. Ze hebben zo goed als geen rechten en verplichtingen tegenover elkaar. Dat betekent echter niet dat ze geen 'samenlevingscontract' kunnen ondertekenen bij de notaris. Zo'n contract staat immers totaal los van het statuut van wettige samenwoner en kan zowel door wettelijke als door feitelijke samenwoners worden afgesloten.

Wettelijk samenwonend: onder 'wettelijke samenwoners' verstaat de wet samenwoners die een 'verklaring van samenwoning' hebben afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats.
Wanneer gescheiden? Wanneer feitelijk gescheiden?

(gepubliceerd april 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


SEPA BELGIUM

Van toepassing voor: iedereen.

Wat is een BIC & IBAN code?

Alles wat u altijd wou weten over SEPA, leest u hier.

Hoe bereken ik de BIC & IBAN-code?

Dit kunt u online doen via volgende website: bovenaan brengt u zonder spaties het Belgisch rekeningnummer in van het personeelslid en klikt op "Convert Number". U krijgt de BIC en IBAN code getoond op uw scherm.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stamboeknummer: hoe ontvangen stamboeknummer inbrengen bij een personeelslid?

Van toepassing voor: iedereen. 

U selecteert het personeelslid/zoekt deze op.

U klikt op details (eerste grote grijze knop bovenaan) 

details_active_new.gif 

U vult in en bewaart.  

save.gif 

Indien u niet op details kan klikken, betekent dit dat de persoon nog geen diensten heeft in uw school. U dient dan eerst minstens 1 opdracht in te brengen. Dit omwille van de wet op de privacy. Van zodra een personeelslid een dienst heeft op uw school, is deze er volgens P L A T O werkzaam en heeft u het “recht” om de personalia te beheren.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stamboeknummer: Ik heb een personeelslid ingegeven, maar geen vraag gekregen voor de aanvraag van een stamboeknummer.

Van toepassing voor: iedereen.

Wanneer je nadien een opdracht ingeeft, zal die vraag automatisch gesteld worden.

Je kan ook manueel deze zending doen. Raadpleeg eventueel de handleiding.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stamboeknummer: niet correct

Van toepassing voor: iedereen.

Gelieve niet enkel deze twee gegevens te controleren maar ook de geboortedatum en het geslacht omdat deze gegevens gebruikt worden om rijksregisternummer en stamboeknummer te controleren.

(gepubliceerd december 2008) 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Starten met P L A T O: stappen te volgen na import van uw gegevens in P L A T O

Van toepassing voor: iedereen. 

Wanneer uw gegevens in P L A T O geïmporteerd zijn ontvang u van ons naast de informatie om aan de slag te kunnen gaan ook

- de EXCEL-file die we gebruikt hebben om uw data te importeren

- de log-file die een overzicht geeft van de import

- een document dat informatie geeft om uw importgegevens te analyseren.

Vóór u met uw gegevens aan de slag gaat, moet u de "foutboodschappen" en "waarschuwingen" van de log-file doornemen, zodat u kan beslissen of u eventueel nog gegevens dient te corrigeren of manueel invoeren.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stopzetting: lukt niet.

Van toepassing voor: iedereen.

Ik probeer een opdracht stop te zetten, maar dit lukt mij niet. Ik krijg de melding ‘ er is een dienstonderbreking met een startdatum na de einddatum van de opdracht’.

Check eens je opdrachtgebonden dienstonderbrekingen: misschien begint er nog één na het beëindigen van de opdracht (startdatum dus na de gekozen stopzettingdatum). Deze moet je dan eerst verwijderen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


TADD: regelgeving en werking

Van toepassing voor: basisonderwijs en CLB. 

Regelgeving over TADD? Hoe werkt het in P L A T O?

Klik hier.

Bekijk ook het online demofilmpje.

(gepubliceerd april 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


TADD: einddatum? Wat bij aanvang nieuw schooljaar?

Van toepassing voor: basisonderwijs en CLB 

TADD-aanstelling in een vacante betrekkingen kunnen onbepaald (31/12/2999) als einddatum krijgen. Echter het WerkStation opteert ervoor als einddatum 31/08 te noteren en dit is ook de standaard in P L A T O. Bijgevold moet u dan wel elk schooljaar de TADD-opdracht opnieuw zenden.

TADD-aanstelling in een niet-vacante betrekking, eindigt uiterlijk de laatste dag van de dienstonderbreking van de titularis.

66,67% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


TAO: combineren met nog andere verlofstelsels?

Van toepassing voor: iedereen.

Verlof TAO kan gecombineerd worden met bepaalde verlofsystemen indien het personeelslid voldoet aan bepaalde voorwaarden. Het is echter niet mogelijk om een exhaustieve lijst op te stellen met alle mogelijke verlofsystemen.

DOB’s die kunnen opgenomen worden tijdens uitoefenen TAO = DOB’s die kunnen opgenomen worden door TABD’s aangesteld voor volledig schooljaar. Voor andere verlofsystemen dient men eerst teruggeplaatst te worden op het moedercentrum/hoofdschool.

(gepubliceerd januari 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


TAO: waar aanduiden dat de opdracht in TAO is?

 Van toepassing voor: iedereen.

Bij het veld “in het kader van”.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


TAO: wanneer TAO-kenmerk aanduiden bij vervangingsopdracht?

Van toepassing voor: iedereen.

Bij de vervangingsopdracht dient de melding "in het kader van TAO" te worden aangeduid als het betrokken personeelslid zelf een verlof TAO heeft opgenomen in de eigen instelling of andere instelling om deze vervanging te kunnen doen. 

Verloven TAO en opdrachten TAO (al dan niet in dezelfde instelling) kunnen best op dezelfde dag doorgestuurd worden.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


TAO: welke einddatum?

Van toepassing voor: basisonderwijs en CLB.

Deze vraag werd indertijd reeds aangekaart op de Werkgroep Overleg Onderwijspersoneel (WOOP).
Scholen kunnen de betreffende TAO’s van CLB-personeelsleden op grond van de bestaande reglementering beëindigen op 31 augustus ipv op 30 juni.
Scholen kunnen hierdoor wel technische problemen krijgen wanneer zij als einddatum 31/08 proberen door te sturen via een RL-1.  Scholen krijgen in dit geval een automatisch aangemaakte waarschuwing of foutmelding. Voor de scholen volstaat het dan om het kenmerk “volledig schooljaar” of in de rubriek opmerkingen (RL-3) bij deze opdracht te vermelden: “aangesteld voor volledig schooljaar t/m 31/08” . Op deze manier kan het verlof TAO ook de einddatum 31/08 verkrijgen.

!!! Het is de EPD-zending van de school die het verlof TAO in het CLB al dan niet kan laten aanvaarden/goedkeuren. Het CLB dient er zich goed van te vergewissen (afspraken te maken met de school) welke de werkelijke einddatum is van de aanstelling én welke opmerking qua aanstelling bij de RL-1 werd meegestuurd vooraleer een verlof TAO door te sturen naar het werkstation 47.
Het inrichtend bestuur dient voorzichtig om te springen met het goedkeuren van de periode en het volume van een verlof TAO in combinatie met een opdracht in een school. De einddatum heeft belangrijke repercussies m.b.t. de aanstelling van de interimaris voor de periode juli-augustus: de periode die niet wordt gedekt door een verlof TAO is niet subsidieerbaar voor de interimaris!

De scholen zelf worden niet specifiek ingelicht over deze problematiek. Vanuit het departement volgt men de redenering dat het probleem dermate weinig voorkomt, dat de extra werkload om alle scholen in te lichten en alle vragen hieromtrent te beantwoorden niet verantwoord is.
Het departement houdt zich voor om per individueel geval te reageren, doch verzoekt de CLB’s hieromtrent de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen.

75,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


TBS/OB: hoe TBSOB ingeven?

Van toepassing voor: iedereen.

Stap 1 : Selecteer de vast benoemde opdracht (regel met uren/opdrachtbreuk)  

 

Stap 2 : details (vergrootglas)  

detail.gif 

Stap 3 : einddatum = dag vóór dat de TBSOB ingaat  

 

Stap 4 : Opslaan -> OK  

save.gif 

Stap 5 : RL1 NIET aanmaken  

 

Stap 6 : Kies nieuwe opdracht (tweede icoon van links)

assigment.gif 

Stap 7 : Geef exact dezelfde opdracht in als deze die net ingekort werd – begindatum = dag waarop de TBSOB ingaat  

 

Stap 8 : Bij het veld TBSOB noteer je het volume/opdrachtbreuk van de TBSOB  

 

Stap 9 : Opslaan en indien opdrachtenpakket van personeelslid volledig ingebracht WEL de RL1 aanmaken

save.gif 

Stap 10 : U komt op scherm terecht van aanmaken edison-melding -> kies bewaren  

save.gif 

 

100,00% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


TBS/PA: code 098 of code 061?

Van toepassing voor: iedereen. 

Code 061 - persoonsgebonden - kan slechts gekozen worden t.e.m. 31/08/2000.

Code 098 - opdrachtsgebonden - is de code die vanaf 01/09/2000 van kracht is.

100,00% van 8 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


TBS/PA: kan ik niet kiezen

Van toepassing voor: iedereen.

Zie hier.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


TBS/ziekte: hoe melden?

Van toepassing voor: iedereen. 

Wanneer de ziektedagen opgebruikt zijn, berekent het WerkStation het tijdstip TBS/ziekte en het wachtgeldpercentage. De instelling, het personeelslid én MEDEX worden hiervan zo gauw mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld.

Instellingen (scholen, CLB-centra ... etc)kunnen geen melding "TBS/ziekte" doorsturen.  Ook voor personeelsleden TBS/ziekte moet dus nog steeds “ziekte” worden gemeld, zoniet worden zij beschouwd als hervat en kunnen bovendien de vervangers niet in dienst worden gemeld of gehouden...

De pensioencommissie zal de betrokkene oproepen (of heeft hem/haar al opgeroepen) en zal u een beslissing toesturen.

Belangrijk in deze is het ogenblikkelijk doorsturen van het ziekteverlof van zodra deze periode gekend is: op deze manier worden herzieningen en/of laattijdige meldingen TBS/ziekte vermeden.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Ten laste: is de partner ten laste?

Van toepassing voor: iedereen. 

Een partner waarmee men samenwoont (al dan niet ermee gehuwd, al dan niet van hetzelfde geslacht), kan NOOIT ten laste worden genomen, zélfs niet wanneer deze een zware handicap zou hebben. 

Deze misvatting heerst al vele jaren in de onderwijssector en is nauwelijks uit te roeien.  Dit vindt o.a. zijn oorzaak in het feit dat in de volksmond de partner als "ten laste" wordt vernoemd wanneer deze geen inkomen heeft.  Ook i.v.m. studietoelagen wordt de partner virtueel ten laste genomen, maar dit houdt absoluut geen verband met de weddeberekening.

Wat wél kan, is dat die partner vier mogelijke inkomsten kan hebben: klik hier.

Elk van deze mogelijkheden heeft impact op het netto-inkomen.
Alleen kinderen in het gezin kunnen fiscaal ten laste worden genomen.

Alle info hieromtrent vindt u op: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13728

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Terugzendingen

Van toepassing voor: iedereen. 

Raadpleeg de uitleg in de oefeningenbundel  van de cursus schoolsecretariaten.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Terugzendingen: afprinten

Van toepassing voor: iedereen.

1) papierformaat = A4

2) richting = liggend

3) lettertype = Courier New

4) Lettergrootte = max. 8 punten

Wanneer u de terugzending zo instelt, krijgt u een perfecte afdruk.  

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Uitstapregeling: simulatiemodule

Van toepassing voor: iedereen.

Via deze link vindt u op de site van het Departement Onderwijs en Vorming een simulatiemodule voor het uitstapplan.

Indien het programma niet werkt, vindt u hier de handleiding die u nadere uitleg geeft.

Voor meer details over deze simulatiemodule, neem contact op met Onderwijs Vlaanderen .

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Vaste benoeming: opdrachtenpakket van vastbenoemde aanpassen

Van toepassing voor: iedereen.

Onderstaande voorbeelden zijn telkens te vertalen naar eigen werksituatie. 

Als een opdrachtenpakket van een vast benoemde wijzigt van "samenstelling" moet je in PLATO bij de lopende opdrachten de einddatum die op 31/12/2999 staat wijzigen en de nieuwe situatie ingeven.

Situatie 1: onderwijzer VB 24/24 zal vanaf 01/09/08 3/24 GOK presteren dus: ATO4 21/24 onderwijzer ATO4 03/24 onderwijzer met vak GOK  

Stap 1: Je geeft de vastbenoemde opdracht van 24/24 de einddatum 31/08/2008.

Stap 2: Je brengt 2 nieuwe opdrachten in die beiden beginnen op 01/09/2008:

• 1 opdracht voor 21/24 onderwijzer

• 1 opdracht voor 3/24 onderwijzer met vakcode Gelijke onderwijskansenbeleid

Stap 3 : Bij het opslaan van de tweede opdracht, maak je de edisonmelding aan.

Situatie 2: leerkracht ATO4 21/24 onderwijzer en 03/24 onderwijzer met vak GOK zal vanaf 01/09/2008 24/24 presteren als onderwijzer (dus geen GOK-uren meer)

Stap 1: je geeft beide lopende opdrachten de einddatum 31/08/2008

Stap 2: Je brengt 1 nieuwe opdracht in met begindatum 01/09/2008 en volume = 24/24

Stap 3: Bij het opslaan van de opdracht maak je de Edisonmelding aan.

83,33% van 6 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Vaste benoeming: uitbreiding - hoe werkt het in P L A T O?

Van toepassing voor: iedereen. 

Klik hier voor demofilmpje.

Niet vergeten: uw TADD en reeds bestaande VB moet u stopzetten op 31/12 alvorens de uitbreiding VB in te geven.

(gepubliceerd januari 2009)

100,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Vaste benoeming: uitbreiding - waarom kan u de einddatum niet wijzigen?

Van toepassing voor: iedereen.

De uitbreiding gaat in op 01/01. Dit probleem stelt zich voor een niet-opdrachtgebonden diensonderbreking die begint na 31/12. Voor niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen die gelden vanaf september stelt dit probleem zich niet.

Het kan zijn dat er nog een niet-opdrachtgebonden DOB loopt na 31/12. Dan moet u deze eerst weghalen alvorens u de opdrachten beëindigt, daarna geeft u alles in en op het einde zet u de DOB er terug in. Verwijderen doet u door de opdracht aan te klikken en vervolgens op het vuilbakje te klikken. delete.gif

(gepubliceerd januari 2009) 

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Vaste benoeming: welke papieren formulieren nog doorsturen?

Van toepassing voor: basisonderwijs en CLB. 

Bij een eerste vaste benoeming dient enkel nog een uittreksel uit het strafregister model 2 opgestuurd te worden. Het opsturen van het formulier “Relatie meegedeelde vacante betrekkingen” is niet langer nodig!

100,00% van 10 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Vervanging: u probeert een vervanging in te geven, maar krijgt het volume of het ambt niet te zien

Van toepassing voor: iedereen.

Indien dit voorvalt, kunt u de vervanging ook proberen in te geven op een andere wijze dan via het loopbaanscherm van het personeelslid: namelijk via het detailscherm van de dienstonderbreking.

Stap 1 : u klikt hiervoor op de dienstonderbreking en vervolgens op details (vergrootglas)  

detail.gif 

Stap 2 : klik hier op knopje: nieuwe vervanging  

replacement.gif 

Stap 3 : geef naam personeelslid in
LET WEL OP : deze werkwijze kan enkel voor personeelsleden die al een opdracht hebben/hadden in uw school 

 

Stap 4 : geef data en volume in 

 

Stap 5 : Bewaar -> RL-1 aanmaken? Dit is een RL-1 voor de vervanger: deze RL-1 niet vergeten te bewaren!  

 

(gepubliceerd januari 2009) 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Vervanging: vervanging van dienstonderbreking die twee opdrachten omvat

Van toepassing voor: iedereen.

Indien twee opdrachten, onafgezien van het ambt en/of statuut, onderbroken worden door eenzelfde dienstonderbreking, moet het inbrengen van de dienstonderbreking voor de 2 opdrachten tegelijk gebeuren. Hoe? Leest u hier.

100,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Vervanging: vervanging van personeelslid met verschillende opdrachten/vervangingen

Van toepassing voor: iedereen.

Ik wil een vervanging ingeven van een personeelslid met verschillende opdrachten/ vervangingen en dit lukt niet :

Indien het gaat om opdrachten die een verschillend ambt betreffen: vervanging voor elk ambt apart ingeven

Indien het gaat om opdrachten die een verschillend vak hebben: vervanging voor elk vak ingeven

Indien het gaat om twee opdrachten met een verschillende einddatum: geef eerst een vervanging in voor beide opdrachten die loopt tot het einde van de kortste opdracht. Geef vervolgens vervanging in vanaf de dag daarna voor opdracht die nog doorloopt

(gepubliceerd januari 2009) 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


VKA: hoe afwezigheden ingeven die niet gemeld moeten worden?

Van toepassing voor: basisonderwijs.

In P L A T O wordt de persoon die vervangen moet worden, gekoppeld aan de persoon die de vervanging doet.
Zo ziet u bij de vervanger niet alleen van wie een opdracht overgenomen wordt, maar u ziet ook bij de persoon die een opdracht onderbreekt door wie hij vervangen wordt en voor hoeveel uren.

Bijgevolg kunnen korte afwezigheden die niet gemeld moeten worden aan het departement ook in het systeem ingevoerd worden (uiteraard wordt hier dan geen melding voor opgemaakt) en dit via de DOB-code 120 "Vervanging VKA/VBS".

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


VKA: hoe korte vervanging inbrengen?

Van toepassing voor: basisonderwijs. 

Om een korte vervanging in te brengen voor bv. een nascholing moet je in PLATO eerst de nascholing inbrengen en dan de vervanging ervan.

Omdat nascholing een opdrachtgebonden dienstonderbreking is (je moet immers het volume aangeven), klik je in het loopbaanscherm op de opdracht(en) die door de nascholing niet uitgevoerd zullen worden.  Let hierbij wel op : niet alle opdrachten komen in aanmerking voor korte vervanging !

Je klikt in de actiebalk op “Nieuwe dienstonderbreking”. 

suspended.gif 

Je kiest de code “068-nascholing” en je brengt de begin- en einddatum van de nascholing in. 

 

Dan ga je naar het loopbaanscherm van de vervanger.

 

In de actiebalk klik je de knop “Nieuwe korte vervanging” aan.
Bij “ter vervanging van” staat nu de persoon met nascholing.

shortreplacement.gif 
0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


VKA: welke ambten komen in aanmerking?

Van toepassing voor: basisonderwijs. 

Volgens PERS/2005/23 Omzendbrief: Vervangingen van korte afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs (16/11/2005) kan een korte vervanging enkel in bepaalde ambten:

Een aanstelling met vervangingseenheden is enkel mogelijk in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

De wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het gewoon basisonderwijs zijn:

- kleuteronderwijzer;
- onderwijzer;
- leermeester godsdienst;
- leermeester niet-confessionele zedenleer;
- leermeester lichamelijke opvoeding.

De wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het buitengewoon basisonderwijs zijn:

- kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming;
- onderwijzer algemene en sociale vorming;
- leermeester godsdienst;
- leermeester niet-confessionele zedenleer;
- leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit lichamelijke opvoeding;
- leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit compensatietechniek-braille in type 6.
(gepubliceerd december 2008)
0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Webedison: overstap naar Webedison

Van toepassing voor: iedereen. 

Er worden ons vragen gesteld m.b.t. webEDISON. In volgende nieuwsitems vindt u nadere informatie :

- 22 september : wie krijgt toegang,

- 26 augustus : voorbereiden op webEDISON en

- 19 februari : details overstap.

Heeft u nog vragen, dan vindt u hier de contactgegevens van de helpdesk van Edison:

Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming
Project EDISON
Consciencegebouw - lokaal 4C04
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
+32 (0)2 553 90 90
+32 (0)2 553 94 93
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken   

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zending: hoe een zending die klaar staat alsnog verwijderen?

Van toepassing voor: iedereen. 

Zie hier.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zendingsdatum : van RL5 - RL6 - RL7

Van toepassing voor: iedereen.

De zendingsdatum voor deze RL's is best VANDAAG! Omdat het geen zin heeft om deze wijzigingen met een datum in het verleden op te sturen. 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zoeklijsten: hoe opdrachten/vervangingen/onderbrekingen van een bepaald schooljaar terugvinden?

Van toepassing voor: iedereen.

Kies zoeken opdrachten/vervangingen/onderbrekingen -> Bij datum “van” vult u de eerste dag van het schooljaar in, bij “tot” vult u de laatste dag van het schooljaar in. Zo krijgt u de overzichtslijst van het desbetreffende schooljaar.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zomerklas = instaplestijden

Van toepassing voor: basisonderwijs.

U wilt een kleuteronderwijzer vak “zomerklas” ingeven? “Zomerklas” is van naam veranderd, dus u dient te zoeken naar het vak “Instaplestijden”.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zorgpunten: hoe meldt u aanstellingen in zorgpunten aan het werkstation?

Van toepassing voor: basisonderwijs. 

Vanaf het schooljaar 2008-2009 krijgen de scholengemeenschappen een geïntegreerde zorg-enveloppe. In tegenstelling tot de enveloppen voor ICT en administratieve ondersteuning die aan de scholen toegekend worden, is het de scholengemeenschap die de punten zorg verdeelt over haar scholen. De nieuwe werkwijze en specifieke regels vindt u hier.

80,00% van 5 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig 
spacer
spacer