spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Nieuws arrow PLATO Leerlingen : Niet vergeten
| Afdrukken |

Onmiddellijk na de teldag 2 februari sturen scholen die al geverifieerd werden vóór die datum het 'Teldocument wijziging schoolbevolking' (bijlage 5 bij de omzendbrief) naar de verificatie. Dat document maakte de verificateur op en moest u als directeur aanvullen tot de teldag. U stuurt ook een kopie van de ‘overzichtslijst’ (bijlage 2) op de teldag en een kopie van volgende documenten mee (indien van toepassing voor de leerlingen die werden aangevuld): identificatiebewijs van leerlingen zonder rijksregisternummer of BIS-nummer; formulieren schoolverandering en het bewijs van aangetekend zenden of gedateerd ontvangstbewijs van de andere school; keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken; bewijs voor leerlingen die tellen aan coëfficiënt 1,5 voor omkadering; adviezen clb. De directeur en een gevolmachtigde van het schoolbestuur ondertekenen het document en verklaren of er problematische afwezigheden zijn geweest sinds de controledatum.

Raadpleeg omzendbrief BaO/2006/04 - Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (5.3)
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13824#255324

'Verificatie' is een thema in weTwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=146

Beide documenten kunt u bekomen in P L A T O leerlingenadministratie. Raadpleeg daarvoor de interne help-functie.


Op 2 februari versturen alle kleuter-, lagere en basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, met uitzondering van de scholen voor type-5, een bestand met de leerlingengegevens via (Web)EDISON naar AgODi. Het is in het belang van de school dat AgODi de gegevens uiterlijk 12 februari ontvangt.
Meer informatie over de inhoud van deze zendingen vindt u in de omzendbrief BaO/2008/03 .

 
 
spacer
spacer